B2B 门廊家具 - 上Fordaq采购及销售

 • 供应
  17930435
  28 Apr 2016 12:09
 • 衣架 (现代)

 • 类型: 衣架, 起源: 意大利, 质量: 1.0 - 1000.0 件
 • 罗马尼亚
 • 罗马尼亚
 • 罗马尼亚
 • 罗马尼亚
 • 土耳其
 • 意大利
 • 询价
 • FOB , 印度尼西亚
 • 印度尼西亚
 • 土耳其
 • 土耳其
 • 罗马尼亚
 • 罗马尼亚
 • 罗马尼亚
 • 罗马尼亚
 • 供应
  17962062
  18 Jul 2014 12:02
 • pegs

 • 类型: 衣架, 起源: 罗马尼亚, 质量: 1000.0 - 1000.0 件 per month
 • 罗马尼亚
 • 埃及
 • 询价
 • FOB , 印度尼西亚
 • 马来西亚
还未找到您需要找的吗? 发布供应信息 发布采购信息